فـرم پيشنهاد خدمت بانكي جديد يا طرح مالي

توجه: فيلدهاي ستاره‌دار بايد حتما تكميل شوند.

مشخصات طرح / خدمت جديد
1- عنوان طرح پيشنهادي *
2- شرح مختصري از طرح *
3- جنبه نوآوري طرح*
4- منافع طرح براي بانك*
5- منافع طرح براي مشتريان *
6- منافع طرح براي ساير گروه‌هاي ذينفع *
7- منافع مورد انتظار پيشنهاددهنده از اجراي طرح پيشنهادي *
8- الزامات فني طرح (انتظارات فني پيشنهاددهنده طرح از بانك )*
9- الزامات مالي طرح (انتظارات مالي پيشنهاددهنده طرح از بانك و برآورد هزينه‌هاي اجراي طرح در بانك)*
10- موانع (محدوديت‌هاي) احتمالي اجراي طرح *
11- ارائه طرح‌هاي مشابه براي ساير دستگاه‌هاي اجرايي و چگونگي عملياتي شدن آنها : *
مشخصات پيشنهاد دهنده طرح / خدمت
نام پيشنهاددهنده: *
تلفن ثابت: *
تلفن همراه: *
نمابر:
پست الكترونيك: *
نشاني پستي: *
شغل: *
آخرين مدرك تحصيلي پيشنهاددهنده :
مدرک تحصيلي *
رشته تحصيلي و تخصصي *
دانشگاه *
در صورت ارائه طرح از سوي شركت، لازم است مشخصات مديران اصلي شركت در جدول ذيل ارائه گردد
نام و نام خانوادگي نوع مسئوليت در شركت مدرک تحصيلي تلفن تماس
مشخصات ثبتي شركت
زمينه فعاليت شركت
سوابق اجرايي شركت / پيشنهاددهنده
مزايا و ويژگي‌هاي متمايز شركت
مجوزهاي اخذشده از مراجع ذيصلاح
لطفا نتيجه اين محاسبه را وارد كنيد: 6 * 2 =
        

حق انتشار اطلاعات براي بانك كشاورزي محفوظ است    1388
info@Agri-bank.ir
 
15/06/1388  آخرين تاريخ به روز رساني