آگهي استخدام به صورت پيماني بانك كشاورزي براي مدارك تحصيلي

 سوم راهنمائي فوق ديپلم ، ليسانس ،فوق ليسانس و دكتري

 

بانك كشاورزي بمنظور تامين بخشي از نيروي انساني مورد نياز خود و با رعايت شرايط ذيل و جدول شماره 1 پس ازگذراندن مراحل آزمون كتبي ،مصاحبه وگزينش طبق ضوابط ونياز بانك بصورت پيماني استخدام مي نمايد :

شرايط عمومي :

1- داشتن مدرك تحصيلي سوم راهنمائي براي شغل نگهبان اعلامي جدول شماره 1

2- داشتن مدرك تحصيلي فوق ديپلم يا ليسانس در رشته هاي رايانه ، اقتصاد ،مديريت بازرگاني ،مديريت دولتي ،امور بانكي ، حسابداري ، اداري و مالي و آمار براي شغل تحويلدار كارمند شعب اعلامي جدول شماره 1

3-داشتن مدرك تحصيلي ليسانس و يا بالاتر كشاورزي براي شغل كارمند شعب اعلامي جدول شماره 1

4-داشتن مدرك تحصيلي ليسانس ، فوق ليسانس و دكتري در رشته هاي اعلامي جدول شماره يك

5-1- تندرستي وتوانايي كامل جسمي ورواني براي انجام كارمورد نظر به تائيد پزشك معتمد بانك  طرف قرارداد طبق ضوابط بانك .

5-2- حداقل سن تاتاريخ 8/12/82 ،جهت شركت در آزمون داراي 18 سال تمام (متولدين 8/12/64به قبل)و حداكثر سن تاتاريخ 8/12/82 براي داوطلبان سيكل 25 سال تمام (متولدين 8/12/57 به بعد)فوق ديپلم وليسانس 30 سال تمام(متولدين 8/12/52به بعد)وبراي داوطلبان فوق ليسانس 33  سال تمام (متولدين 8/12/49) و داطلبان دكتري 40سال تمام (متولدين 8/12/42 به بعد) مي باشد .

6- براي برادران انجام خدمت زيرپرچم وياداشتن كارت معافيت دائم قانوني (كامپيوتري )درزمان ارسال تقاضا ياگواهي مبني برانجام خدمت سربازي وتسويه حساب تاتاريخ 8/12/82 الزامي مي‌باشد (معافيت موقت به هيچ وجه پذيرفته نخواهد شد .)

7-كليه تسهيلات ،مزايا ،شرايط واولويتهاي مربوط به استخدام ايثارگران (خانواده معظم شهدا ، آزادگان ، جانبازان ،اسراء، مفقودين ،جانبازان ازكارافتاده كلي ،رزمندگان وبسيجيان ) طبق مقررات مربوط اعمال خواهد گرديد .

8-درصورت پذيرفته شدن نهائي و در زمان شروع بكار ،امكان ادامه تحصيل دانشجوياني كه  اكنون در دوره هاي روزانه دانشگاهها تحصيل مي نمايند وجود ندارد لذا پذيرفته شدگان نهايي در صورت تمايل به استخدام نمي توانند ادامه تحصيل داده و انصراف خود را مي بايست به بانك ارائه نمايند.

9-مدت قانوني خدمت نظام وظيفه عمومي انجام شده داوطلبين به حداكثرسن مجاز قيدشده دربند5-2 اضافه ميگردد، درهرحال مجموع  سن داوطلب درصورت حائز شرايط بودن طبق بند 5و6 درمقطع سوم راهنمائي ، فوق ديپلم ،ليسانس،فوق ليسانس و دكتري نبايد بترتيب ازحداكثر سن 27 سال،  32 سال ،32سال ، 35 و 40 سال تجاوز نمايد .

10-متقاضيان استخدام بايد بومي شهرستان مورد تقاضاي شغل مندرج درجدول  شماره يك به شرح زير باشند .

شرايط بومي بودن در شهرستان مورد تقاضاي شغل :

الف - محل تولد يا محل اخذ آخرين مدرك تحصيلي در شهرستان ثبت نامي  باشد .

ب - سكونت حداقل بمدت 3 سال در شهرستان مورد تقاضا براي شغل

ج - همسر وفرزندان  كاركنان دولت (لشكري وكشوري ) كه به تبع انتقال ولي وهمسر خويش ساكن شهري شده باشند.

تبصره 1 :داشتن يكي از سه شرط فوق براي بومي بودن كافي مي باشد .

11-متقاضيان شغل نگهباني مي بايست علاوه بر شرايط فوق واجد تمام شرايط ذيل باشند .

11-1-  حداقل قد 175 سانتيمترو ديد دو چشم هر يك به تنهايي 10/10 بدون عينك و لنز چشمي

11-2- گذراندن و دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي  الزامي مي باشد لذا كارت معافيت پزشكي يا خريد خدمت براي  شغل نگهباني  مورد قبول نمي باشد .

11-3-  قبولي در آزمون ورزش و سلامت بدني شغل مورد نظر طبق ضوابط بانك

مدارك لازم براي ثبت نام :

1-دوقطعه عكس 4*3 جديدتمام رخ بادرج مشخصات متقاضي درپشت آن .

توضيح :يكي از عكسها دربالاي فرم تكميل شده ثبت نام الصاق گردد.

2-تصويرخواناي دوطرف برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم ويژه برادران

3-رسيد بانكي مبني برواريزمبلغ 30000 ريال به حساب شماره 60700 شعبه مركزي بانك كشاورزي (قابل پرداخت دركليه شعب بانك كشاورزي ).

خانواده معظم شهداء ،جانبازان وآزادگان مي توانند از تخفيف 50% مبلغ ثبت نامي استفاده نمايند. 

4-تكميل فرم تقاضاي ثبت نام طبق شرايط اعلام شده درآگهي مربوط بطور كامل و دقيق .

5-يكبرگ تصويرخوانا از صفحه اول شناسنامه و در صورت داشتن توضيحات ارسال تصويرصفحه مربوط به توضيحات.

6-يكبرگ تصوير خوانا  از آخرين مدرك تحصيلي در رشته ها و مقاطع اعلام شده بند 1 تا 4 شرايط عمومي فوق الذكر.

7- گواهي تائيد شده ازمراجع ذيربط براي مشمولان بند 7 آگهي استخدام درصورت تمايل.

8- گواهي مربوط به استفاده از بند ب و ج شرايط بومي بودن جهت افراد مشمول براي اثبات بومي بودن  (رديف 10)

9-يك پاكت خالي بالصاق تمبر و درج آخرين آدرس محل سكونت و تلفن تماس متقاضي بر روي آن  با عنوان گيرنده براي پاسخگويي اداره كل امور كاركنان و رفاه .

ساير موارد :

1-داوطلبان واجد شرايط بايد مدارك لازم را حداكثرتاتاريخ 6/11/82 با پست سفارشي پيشتاز به آدرس : تهران- بزرگراه جلال آل احمد- نبش پل نصر- شماره 129صندوق پستي 6395-14155 كدپستي14454، اداره كل اموركاركنان ورفاه،ارسال و در روي پاكت با خط درشت   نام شهرستان مورد تقاضا ، استان محل مورد تقاضاي شغل ، استخدام اسفند ماه سال 82  درج نمايند .

2- وجوه واريزي ومدارك ارسالي  قابل استرداد نخواهد بود .

3- ارسال مدارك  تعهدي براي استخدام دربانك ايجاد نمي نمايند .

4- متقاضياني كه بشرح فوق ثبت نام مي نمايند  درتاريخهاي 5 و 6 /12/82 ازساعت 8 صبح الي 13 بعدازظهر با دردست داشتن شناسنامه  عكس دار  يا كارت ملي و يا كارت شناسايي معتبر به همراه رسيد پست سفارشي پيشتاز براي دريافت كارت ورود به جلسه آزمون به نشاني بانك كشاورزي درمركز استان محل مورد تقاضاي استخدام ( مديريت شعب بانك دراستان ذيربط ) و داوطلبان استخدام براي استان تهران و ادارات مركزي به آدرس بند 1 فوق مراجعه نمايند .

5- تاريخ ومحل برگزاري آزمون ،هنگام تحويل كارت دربانك كشاورزي استان مربوطه باطلاع داوطلبان خواهد رسيد .

6- داوطلبان از روزهاي اول مهلت ثبت نامي ،مدارك خود را تكميل و به اداره كل امور كاركنان و رفاه ارسال نموده و از موكول نمودن ارسال مدارك به روزهاي آخر ثبت نامي خودداري فرمايند .

سوالات  آزمون :

1- مواد آزمون شغل نگهباني با مدرك سوم راهنمائي از مجموعه دروس در حد مقطع دوره راهنمائي خواهد بود.

2- مواد آزمون مدرك فوق ديپلم و ليسانس براي شغل تحويلدار كارمند( بدون توجه به رشته و مقطع تحصيلي)درزمينه هاي:زبان انگليسي-شناخت عمومي رايانه-مفاهيم پايه اي رياضي وآمار    اطلاعات عمومي، هوش واستعدادتحصيلي خواهدبود.

3- مواد آزمون ليسانس و فوق ليسانس و دكتري براي سايرمشاغل(كارمندي) متناسب با رشته تحصيلي ازدروس پايه و  تخصصي ،شناخت عمومي رايانه ، اطلاعات عمومي ، زبان انگليسي  خواهد بود.

ضمناً  شماره تلفن 8287070 مركز ارتباط سبز پاسخگوي سوالات خواهد بود. 910242

بانك كشاورزي

اداره كل امور كاركنان و رفاه

برگ مشخصات داوطلب شركت در  مرحله اول آزمون علمي استخدامي پيماني بانك كشاورزي

 

جاي عكس

در اين قسمت چيزي ننويسيد: --- --- --- --- --- ---

1- نام و نام خانوادگي :  --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

- نام :       --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---                                                               

3- نام پدر :                                              4- شماره شناسنامه : --- --- --- --- --- --- --- ---   

5- جنسيت : زن ---             مرد ---          6- وضعيت تاهل : متاهل ---          مجرد ---              

7- تاريخ تولد :         روز          ماه            سا ل   /    /    13

8   - زبان خارجي :  انگليسي ---  ساير                  نام ببريد                          9- محل تولد:

10  -  محل صدور شناسنامه:

 11- دين :       اسلام ---                 مسيحي ---   كليمي ---         زرتشتي ---        

11- رشته تحصيلي :                                                  گرايش                     معدل كل : اعشاري ---- / صحيح ----

دانشگاه محل تحصيل:                                                             سال   تاريخ فراغت از تحصيل

12- تاريخ اخذ مدرك تحصيلي :

13- شغل مورد درخواست طبق آگهي :‌                         محل مورد درخواست طبق آگهي :

14- وضعيت نظام وظيفه :كارت پايان خدمت             كارت معافيت دائم

معافيت دائم كفالت           خريد خدمت                      گواهينامه رانندگي :  دارم                    ندارم

15- حائز شرايط بومي بودن بند 10 آگهي استخدامي :

بومي بند الف                   بومي بند ب                  بومي بند ج                   

16- در صورت داشتن تجربه كاري ، محل خدمت و مدت سابقه را با عنوان پست مربوطه قيد فرمائيد :

17- آيا مشكل جسماني خاصي يا شرايط خاص جسماني داريد ؟ بلي                  خير              توضيح :

 

18- ميزان قد :                         نمره عينك يا لنز چشمي 10/ ----    راست  10/ -----  چپ

19- داراي شرايط ويژه : خانواده شهيد :      فرزند شهيد            برادر ، خواهر،همسر، پدر ومادر شهيد

جانباز              رزمنده              آزاده                 بسيجي

20- نشاني كامل محل سكونت :     استان                                    شهرستان

بخش                                        خيابان                                                      كوي                         

كوچه                                       پلاك                                                       كد پستي :

21- شماره تلفن براي تماس ضروري :                                       كد شهر :

22- اينجانب                             داوطلب استخدامي بانك كشاورزي تقاضاي فوق را با مطالعه كامل و دقيق تكميل نموده و علم و آگاهي دارم در صورتي كه متعاقباً خلاف هر يك از اظهاراتم در اين فرم و آگهي استخدامي مشخص گردد ادامه مراحل استخدامي و خدمتي اينجانب منتفي شده و حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب وضرر و زيان وارده به بانك را پرداخت خواهم نمود  .910243 

 

 

تاريخ :

امضاء متقاضي :‌

جدول شماره 1

 

شهرستان محل خدمت مورد تقاضا

تعداد

 

جنسیت

 

شغل درخواستی (مدرک )

 

نام استان

 

ردیف

زن

مرد

 

تبریز1نفر سراب 1نفر کهریزی 1نفر هشترود1نفرشبستر1نفر مراغه 2نفرمرند6نفر ترک 1نفر جلفا1نفرهادیشهر 1نفر بناب1نفر ملکان 1نفر تیکمه داش 1نفر کردکندی 1نفر قره بابا 1نفر خدا آفرین 2نفر

 

23

 

*

 

*

 

کارمند تحویلدار

(فوق دیپلم یا لیسانس بند2)

 

آذربایجان شرقی

 

1

 

ارومیه 11نفرسلماس 3نفر خوی5 نفر ماکو1نفر قره ضیاءالدین 1نفر نقده 4نفرپیرانشهر 1نفرسردشت1نفر اشنویه2نفر مهاباد4 نفر میاندواب 2نفر شاهیندژ2نفر تکاب1نفر بوکان 2نفر

 

40

 

*

 

*

 

کارمند

تحویلدار

(فوق دیپلم یا لیسانس بند2

 

 

آذربایجان غربی

 

 

2

 

 ارومیه 1نفر

 

1

 

 

*

 

نگهبان

(سوم راهنمائی )

 

اردبیل7نفربیله سوار1نفرپارس آباد2نفرخلخال2نفرمشکین شهر1 نفر گرمی 1نفر کوثر1نفر نیر1نفرنمین 1نفر

 

17

 

*

 

 

*

 

کارمند تحویلدار

(فوق دیپلم یا لیسانس بند2)

 

 

 

اردبیل

 

 

3

 

اردبیل 2 نفر

 

2

 

 

*

 

نگهبان

(سوم راهنمائی )

 

اصفهان 23نفر چادگان 1نفر بیده 1نفر بوئین ومیاندشت1نفر فریدن 1نفر خمسلو(فریدونشهر) 1نفر چوپانان (نائین) 1نفر

 

29

 

*

 

*

 

کارمند تحویلدار

(فوق دیپلم یا لیسانس بند2)

 

 

 

اصفهان

 

 

4

 

اصفهان 2نفر

 

2

 

 

*

 

نگهبان

(سوم راهنمائی )

 

ایلام 3نفر دهلران 4نفر مهران 4نفر آبدانان 2نفر دره شهر 1نفر ایوان 1نفر پهله 2نفر لومار2نفر

 

19

 

*

 

*

 

کارمند تحویلدار

(فوق دیپلم یا لیسانس بند2)

 

ایلام

 

5

 

بوشهر 5نفر برازجان 2نفر آبدان 1نفر کره بند1نفر نخل تقی 1نفر گناوه 2نفر سعدآباد 1نفر کاکی 1نفر جم 1نفر دیلم 1نفر دیر2نفر عسلویه 2نفر

 

20

 

*

 

*

 

کارمند تحویلدار

(فوق دیپلم یا لیسانس بند2)

 

بوشهر

 

6

 

نظرآباد کرج 1نفر هشتگرد1نفر شهریار1 نفر کرج 1نفرورامین 1نفرپاکدشت1نفرفیروزکوه 1نفردماوند1نفر فشم 1نفر حصار امیر 1نفر رودهن 1نفر شهرری 1نفر رباط کریم 1نفر اسلامشهر 1نفر جاجرود1نفر تهران 1نفر

 

16

 

*

 

*

 

کارمند تحویلدار

(فوق دیپلم یا لیسانس بند2)

 

 

استان تهران

 

 

7

تهران 2نفر

 

2

 

 

*

 

نگهبان

(سوم راهنمائی )

  

 

شهرستان محل خدمت مورد تقاضا

تعداد

 

جنسیت

 

شغل درخواستی ( مدرک )  

 

نام استان

 

ردیف

زن

مرد

کوهرنگ 2نفر لردگان4نفر فارسان4نفر اردل 4نفر بروجن 1نفر شهر کرد 7نفر

 

22

 

*

 

*

کارمند تحویلدار

(فوق دیپلم یا لیسانس بند2)

 

چهارمحال وبختیاری

 

8

مشهد 3نفر تربت جام 2نفر تربت حیدریه 2نفر سبزوار 2نفر نیشابور3نفر

 

12

 

*

 

*

کارمند

تحویلدار

(فوق دیپلم یا لیسانس بند2)

 

 

 

خراسان

 

 

9

فردوس (فردوس3نفر،بشرویه2نفر،فروزانفر1نفر،سه قلعه سرایان1نفر،آیسک 1نفر،سرایان1نفر) قائن(قائن 3نفر،حاجی آباد1نفر،خضری3نفر،اسلام آباد خضری 1نفر،سده قائن1نفر) نهبندان2نفر سربیشه1نفربیرجند(بیرجند1نفر، اسدآباد2نفر،طبس مسینا1نفردرخش1نفر،خوسف2نفر،تقاب خوسف1نفر،درمیان1نفر

 

30

 

*

 

*

کارمند تحویلدار

(فوق دیپلم یا لیسانس بند2)

اهواز7نفرخرمشهر1نفرزیدون1نفرباغملک2نفرحمیدیه2نفر ماهشهر2نفر گتوند2نفر لالی2نفر رامهرمز1نفرهفتگل1نفر هویزه 2نفرآبادان2نفر شوش3نفردزفول 4نفر شادگان2نفر دارخوین1نفر بهبهان 3نفر امیدیه1نفر اندیمشک 1نفر شوشتر 4نفر ایذه2نفر الهایی 1نفر ملاثانی 1نفر دعبل خزائی 1نفر شیبان 1نفر  

 

50

 

*

 

*

کارمند تحویلدار

(فوق دیپلم یا لیسانس بند2)

 

خوزستان

 

10

 

زنجان11نفر ماهنشان 3نفر دندی 2نفر گرماب3نفر خدابنده3نفر طارم 5نفر ابهر 7نفر خرمدره 1نفر

 

35

 

*

 

*

کارمند تحویلدار

(فوق دیپلم یا لیسانس بند2)

 

 

 

زنجان

 

 

11

خرمدره 1نفر زنجان 1نفر خدابنده 1نفر

3

 

*

کارمند

(لیسانس یا بالاتر کشاورزی)

زنجان 1نفر

1

 

*

نگهبان

(سوم راهنمائی )

 

سمنان 13نفر دامغان 5 نفرشاهرود 5 نفر گرمسار3نفر 

 

26

 

*

 

*

 

 

کارمند تحویلدار

(فوق دیپلم یا لیسانس بند2)

 

سمنان

 

12

 

زاهدان 2نفر زابل 5نفر ایرانشهر 2نفر خاش 1نفر نیکشهر2نفر راسک و سرباز1نفر

 

13

 

*

 

*

 

کارمند تحویلدار

(فوق دیپلم یا لیسانس بند2)

 

 

سیستان و

بلوچستان

 

 

13

 

 

زاهدان 1نفر

 

1

 

 

*

 

نگهبان

(سوم راهنمائی )

 

آباده 2نفر آباده طشک 1نفرارسنجان1نفراستهبان2نفر اقلید 1نفر زرین دشت1نفر خنج 1نفرداراب 4نفر رحمت آباد زرقان1نفر لار2نفر مرودشت2نفر

 

18

 

*

 

*

 

کارمند تحویلدار

(فوق دیپلم یا لیسانس بند2)

 

فارس

 

14

 

 

 

شهرستان محل خدمت مورد تقاضا

تعداد

 

جنسیت

 

شغل درخواستی

(مدرک )

 

نام استان

 

ردیف

زن

مرد

 

شیراز 1نفر

 

1

 

 

*

 

نگهبان

(سوم راهنمائی )

 

فارس

 

14

قزوین 1نفر الموت 2نفر رازمیان2نفر آوج 4نفر آبگرم2نفر دانسفهان1نفر خاکعلی2نفر شال1نفرشهرک نهاوند 2نفر ضیاءآباد 1نفر بوئین زهرا3نفر آبیک 4نفر تاکستان 2نفر اسفرورین 2نفر

 

29

 

*

 

*

کارمند

تحویلدار

(فوق دیپلم یا لیسانس بند2)

 

 

 

قزوین

 

 

15

 

قزوین 1نفر

 

1

 

 

*

 

نگهبان

(سوم راهنمائی )

 

قم 18نفر گازران 4نفر دستجرد3نفر قاهان1نفرپاچیان2نفر جعفرآباد1نفر سلفچگان1نفر

 

30

 

*

 

*

کارمند تحویلدار

(فوق دیپلم یا لیسانس بند2)

 

 

 

قم

 

 

16

 

قم 2نفر

 

2

 

 

*

نگهبان

(سوم راهنمائی )

 

دیواندره 2نفر زرینه اوباتو3نفر سنندج 4نفرحسن آباد یاسوکند 3نفر بابارشانی 1نفر دزج 2نفردهگلان1نفرکامیاران 2نفر سروآباد3نفر مریوان2نفر کانی سور2نفرسقز3نفر

 

28

 

*

 

*

 

کارمند تحویلدار

(فوق دیپلم یا لیسانس بند2)

 

 

 

کردستان

 

 

17

 

بیجار 1نفر مریوان1نفر

 

2

 

 

*

 

کارمند

(لیسانس یابالاتر کشاورزی)

 

کرمان 6نفرجیرفت 2نفر عنبرآباد1نفرمنوجان1نفر راین1نفر سیرجان1نفرشهربابک 1نفررفسنجان1نفر انار1نفر ماهان1نفر بردسیر 1نفر بافت1نفر ارزونیه 1نفر نوق1نفر کهنوج 1نفر بم 1نفر رستم آباد بم 1نفر ریگان بم1نفر بروات 1نفر

 

25

 

*

 

*

 

کارمند تحویلدار

(فوق دیپلم یا لیسانس بند2)

 

کرمان

 

18

 

کرمانشاه 5نفر پاوه 2نفر روانسر2نفر صحنه 2نفر گیلانغرب2نفر جوانرود1نفر ثلاث 1نفر اسلام آباد غرب 2نفر کوزران 1نفر

 

18

 

*

 

*

 

کارمند تحویلدار

(فوق دیپلم یا لیسانس بند2)

 

 

 

کرمانشاه

 

 

 

19

 

 

اسلام آباد غرب 1نفر کوزران 1نفر کنگاور1نفر کرمانشاه 1نفر

4

 

*

کارمند

(لیسانس یا بالاتر کشاورزی)

 

کرمانشاه 2نفر

 

2

 

 

*

 

نگهبان

(سوم راهنمائی )

  

 

 

شهرستان محل خدمت مورد تقاضا

تعداد

 

جنسیت

 

شغل درخواستی

(مدرک )

 

نام استان

 

ردیف

زن

مرد

 

بندرترکمن 2نفر کلاله 2نفر علی اباد 3نفر آزادشهر2نفر مینودشت 3نفر آق قلا 3نفر کردکوی 2نفر گرگان 1نفر

 

18

 

*

 

*

کارمند تحویلدار

(فوق دیپلم یا لیسانس بند2)

 

گلستان

 

20

رشت 1نفر آستارا1نفر انزلی 1نفر رودبار2نفر رودسر3نفر تالش 1نفر فومن1نفر لاهیجان 1نفر لنگرود1نفر سیاهکل 3نفر رضوانشهر 2نفر شفت 1نفرماسال1نفر رحیم آباد 1نفر چابکسر2 نفر کوچصفهان 1نفر

 

23

 

*

 

*

کارمند

تحویلدار

(فوق دیپلم یا لیسانس بند2)

 

 

 

گیلان

 

 

21

 

رشت2نفر

 

2

 

 

*

نگهبان

(سوم راهنمائی )

چغابل 1نفرپلدختر1نفرکوهدشت1نفر چگیی 1نفر ویسیان 1نفر چغلوندی 1نفرزاغه1نفر الیگودرز2نفرازنا1نفر دورود1نفر بروجرد3نفر خرم آباد 3نفر معمولان1نفرایمان آباد1نفر

چالانچولان 1نفر

 

20

 

*

 

*

کارمند تحویلدار

(فوق دیپلم یا لیسانس بند2)

 

 

 

لرستان

 

 

22

 

چغابل 1نفر پلدختر1نفرالشتر1نفر نورآباد1نفر خرم آباد1نفر

 

5

 

 

*

کارمند

(لیسانس یا بالاتر کشاورزی)

 

ساری 1نفر بهشهر 3نفر جویبار 2نفر بابل2نفر بابلسر2نفر آمل 4نفرنور2نفر چالوس 2نفر تنکابن2نفر

 

20

 

*

 

*

کارمند تحویلدار

(فوق دیپلم یالیسانس بند2)

 

مازندران

 

23

 

 

اراک6نفر شازند6نفر ساوه 3نفر زرندیه4نفر آشتیان 3نفر محلات 4نفر تفرش 2نفر

 

28

 

*

 

*

کارمند تحویلدار

(فوق دیپلم یا لیسانس بند2)

مرکزی

 

24

 

 

 

اراک 2نفر

 

2

 

 

*

 

نگهبان

(سوم راهنمائی )

 

بندرعباس 5نفر بندر لنگه 1نفر فارغان 2نفر جاسک 2نفر سرخون1نفر بندر کلاهی 2نفر رضوان 1نفر هشتبندی 2نفر شمیل 2نفر بستک1نفر میناب 1نفر بندر کنگ1نفر

 

21

 

*

 

*

 

کارمند تحویلدار

(فوق دیپلم یا لیسانس بند2)

 

هرمزگان

 

25

 

همدان 2نفر بهار لالجین 4نفر تویسرکان2نفر جوکار1نفر سامن 1نفر قروه 1نفررزن 2نفر فامنین 2نفر قهاوند2نفر کبودر آهنگ 2نفر گل تپه 1نفر فیروزان 2نفر

 

22

 

*

 

*

 

کارمند تحویلدار

(فوق دیپلم یا لیسانس بند2)

 

 

همدان

 

 

26

 

همدان 2نفر

 

2

 

 

*

نگهبان

(سوم راهنمائی )

    

 

شهرستان محل خدمت مورد تقاضا

تعداد

 

جنسیت

 

شغل درخواستی

(مدرک )

 

نام استان

 

ردیف

زن

مرد

 

یزد 1نفر ابر کوه 4نفرتفت3نفر بهاباد2نفر عشق آباد طبس2نفر

 

12

 

*

 

*

کارمند تحویلدار

(فوق دیپلم یا لیسانس بند2)

 

 

 

یزد

 

 

27

 

 

 

 

یزد1نفر

 

1

 

 

 

*

 

نگهبان

(سوم راهنمائی )

 

 

یاسوج 2نفر

 

2

 

 

*

 

نگهبان

(سوم راهنمائی )

 

کهگیلویه و بویر احمد

 

28

 

اداره کل بین الملل (فوق لیسانس یا بالاتر زبان انگلیسی )

 

3

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

متصدی امور اداری

 

 

 

 

 

 

 

تهران ادارات مرکزی

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

اداره کل عملیات و پشتیبانی رایانه(فوق لیسانس و بالاتر مخابرات)

 

1

 

*

 

*

 

اداره کل بازرسی و حسابرسی و حسابداری بودجه(فوق لیسانس وبالاتر حسابداری )

 

4

 

*

 

*

 

اداره مهندسی ساختمان( لیسانس و بالاتر برق باگرایش قدرت)

 

1

 

 

 

*

 

اداره مهندسی ساختمان( لیسانس و بالاتر عمران)

 

2

 

 

 

*

 

معاونت مستقل بهداشت ودرمان(لیسانس و بالاتر مددکاری اجتماعی)

 

1

 

*

 

*

 

اداره آموزش و بهبود مدیریت (کاردانی کتابداری)

 

1

 

*

 

*

 

اداره کل مهندسی ساختمان (فوق دیپلم ساختمان)

 

1

 

 

*

 

ادارات مرکزی (فوق دیپلم رایانه)

 

4

 

*

 

*